Prof. Janusz M. Bujnicki - Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białkatl_files/strony/bioinformatics_and_protein_engineering.png
Teoretyczne i doświadczalne analizy związków między sekwencją, strukturą i funkcją bio-makrocząsteczek, głównie białek i RNA:
- tworzenie i zastosowanie nowych metod bioinformatycznych do przewidywania, modelowania i projektowania struktur białek, RNA oraz kompleksów białek i kwasów nukleinowych (metaserwer GeneSilico, programy ModeRNA, MetalionRNA, DARS-RNP i in.),
- tworzenie baz danych dotyczących metabolizmu kwasów nukleinowych (modyfikacja RNA: MODOMICS, naprawa uszkodzeń w DNA: REPAIRtoire itd.),
- odkrywanie nowych enzymów odpowiedzialnych za potranskrypcyjną modyfikację RNA i analizę ich mechanizmu działania, poprzez połączenie metod bioinformatyczych, biochemicznych i biofizycznych,
- inżynieria białka, w szczególności ukierunkowana na tworzenie nukleaz działających specyficznie na kwasy nukleinowe o zadanej sekwencji,
- badania enzymów pochodzących z patogennych mikroorganizmów (wirusy, bakterie) oraz poszukiwanie niskocząsteczkowych związków, które mogą posłużyć jako ich inhibitory i potencjalne punkty wyjścia do stworzenia nowych leków.


Prof. Jacek Kuźnicki - Laboratorium Neurodegeneracjitl_files/strony/neurodegeneration.png
Szlaki sygnałowe analizowane na poziomie genu, białka i komórki: stan fizjologiczny i patologia neurodegeneracyjna:
- badanie mechanizmów homeostazy wapniowej,
- badanie zaburzeń ścieżek sygnałowych w chorobach neurodegeneracyjnych,
- badanie mechanizmów ścieżki sygnałowej związanej ze szlakiem Wnt. 


Prof. Matthias Bochtler - Laboratorium Biologii Strukturalnejtl_files/strony/structural_biology.png
Badania strukturalne i biochemiczne endonukleaz i metylotransferaz:
- badania strukturalne i biochemiczne endonukleaz o nietypowych właściwościach (mechanizmie hydrolizy, typie wytwarzanych lepkich końców, sposobie zwinięcia białka, etc.),
- badania strukturalne i biochemiczne endonukleaz zależnych od modyfikacji DNA,
- badania strukturalne i biochemiczne enzymów możliwych do zastosowania jako narzędzia w epigenetyce,
- badania powiązań pomiędzy modyfikacjami a uszkodzeniami DNA.

Prof. Marta Miączyńska - Laboratorium Biologii Komórki tl_files/strony/cell_biology.png
Rola endocytozy w transdukcji sygnałów wewnątrzkomórkowych, w tym:
- badania przesiewowe białek endocytarnych i charakterystyka ich alternatywnych funkcji w regulacji transkrypcji po aktywacji szlaków sygnałowych Wnt, AP-1, NF-κB, p53 i interferonów,
- analiza funkcji endosomalnego białka APPL1 w kanonicznym i niekanonicznym szlaku sygnałowym NF-κB oraz w szlaku sygnałowym Wnt,
- badania roli białek APPL1 i APPL2 w procesach nowotworzenia,
- badania szlaków endocytozy płytkowego czynnika wzrostu (PDGF) i ich wpływu na procesy przekazywania sygnałów. 

Prof. Jacek Jaworski - Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej  tl_files/strony/molecular_and_cellular_neurobiology.png
Molekularne mechanizmy rozwoju drzewka dendrytycznego neuronów:
- badanie roli mTOR i GSK3 w fizjologicznym i patologicznym rozwoju drzewka dendrytycznego i kolców dendrytycznych,
- poszukiwanie partnerów białkowych mTOR i GSK3 zaangażowanych w rozwój drzewka dendrytycznego i kolców dendrytycznych,
- określenie roli białek wiążących mikrotubule w rozwoju drzewka dendrytycznego,
- określenie roli transportu błonowego w rozwoju drzewka dendrytycznego. 

Dr hab. Marcin Nowotny - Laboratorium Struktury Białka tl_files/strony/protein_structure.png
Badania strukturalne enzymów działających na kwasy nukleinowe:
- określenie struktur przestrzennych kompleksów substratowych odwrotnych transkryptaz,
- badania strukturalne nukleaz zaangażowanych w naprawę DNA - określenie mechanizmu wiązania i hydrolizy substratu,
- badania nad strukturą i mechanizmem deadenylaz mRNA oraz określenie ich powiązań z procesami regulatorowymi w komórce poprzez fosforylację i ubikwitynację białek.

 

tl_files/strony/zebrafish_developmental_genomics.png Dr Cecilia Lanny Winata - Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego MIBMiK/Tow. Maxa Plancka

 

 

 

 

tl_files/Lab/Mleczko-Sanecka/ksm_gl.jpg Dr Katarzyna Mleczko-Sanecka - Laboratorium Homeostazy Żelaza

 

 

 

 

tl_files/strony/metabolismin_development_and_aging.pngDr Wojciech Pokrzywa - Laboratorium Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu