IIMCB CMYK 

 

MIBMiK poszukuje
Kierownik projektu badawczego
do administrowania innowacyjnym projektem badawczym z zakresu
wykorzystania mRNA w immunoterapii nowotworów


MIBMiK od 2022 r. realizuje innowacyjny projekt dotyczący wykorzystania technologii terapeutycznego mRNA w immunoterapii nowotworów, pt: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii, akronim HERO":
https://www.iimcb.gov.pl/pl/research-2/granty/hero-wib-pl

Obecnie poszukujemy Kierownika projektu badawczego HERO, który zapewni realizację projektu w aspekcie administracyjno-formalno-prawnym oraz wsparcie Lidera Projektu w kwestiach merytorycznych.
Jako Kierownik projektu badawczego HERO będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za:
• ogólne zarządzanie projektem, w tym także w aspekcie administracyjno-formalnym, zapewnienie terminowego przygotowania raportów okresowych i raportu końcowego oraz innych dokumentów wymaganych przez PORT
• monitorowanie postępów realizacji projektu HERO, w tym terminowe osiąganie wskaźników produktu i kamieni milowych
• organizację pracy Komitetu Sterującego (KS) projektu, w tym organizację spotkań, przygotowywanie dokumentów, sporządzanie protokołów ze spotkań KS i ich dystrybucja wśród członków KS 
• zarządzanie zmianami w realizacji projektu
• robocze kontakty z PORT w aspektach administracyjnych, prawnych i finansowych projektu
• pośredniczenie w kontakcie pomiędzy Liderem Projektu, Komitetem Sterującym, członkami Zespołu Badawczego a pracownikami jednostek administracyjnych wszystkich partnerów konsorcjum, w sprawach dotyczących stanu realizacji projektu, w tym wydatków i zmian w kosztorysie
• aktywną współpracę z wewnętrznymi jednostkami administracyjnymi, w tym działami: Księgowości, Zasobów Ludzkich, PR, Koordynacji Naukowej, Zamówień Publicznych i z innymi kluczowymi pracownikami administracyjnymi
• nadzór nad finansami projektu, w tym zarządzanie wydatkami Konsorcjum zgodnie z zasadami projektu
• przygotowywanie sprawozdań finansowych i wniosków o płatność do Funduszu Nauki Polskiej dla MIBMiK oraz partnerów konsorcjum 
• koordynowanie audytów/kontroli o dowolnym charakterze: finansowym, prawnym, merytorycznym• koordynowanie działań komunikacyjnych i informacyjnych w projekcie 
• prowadzenie rejestru wszelkiej istotnej dokumentacji, aktualizację i zarządzanie bazami danych projektu

Jako Kierownik projektu badawczego powinnaś/powinieneś:
• posiadać doświadczenie zawodowe w zarządzaniu grantami finansowanymi z zewnętrznych konkurencyjnych źródeł, najlepiej w środowisku naukowym• rozumieć prawne aspekty zarządzania grantami
• posiadać umiejętności analityczne i łatwość w pisaniu dokumentów
• biegle posługiwać się pakietem Microsoft Office (zwłaszcza Excel) 
• posiadać doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej zarówno w języku polskim, jak i angielskim (dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest koniecznością)
• być precyzyjnym, skrupulatnym i zwracać uwagę na szczegóły 
• mieć poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania i dbać o nie
• być gotowym do samodzielnej pracy po odbyciu wstępnego szkolenia i wykazywać inicjatywę w wykonywaniu wszystkich obowiązków

 

Doceniamy również, jeśli:
• masz wykształcenie w zakresie biologii lub pokrewnych dyscyplin (stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych będzie dodatkowym atutem)
• rozumiesz zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej i transferem technologii

Oferujemy:
• kluczową rolę Kierownika projektu badawczego w unikalnym w skali kraju i wysoce prestiżowym projekcie
• umowę o pracę na zastępstwo na okres ~1.5 roku, z możliwością przedłużenia 
• inspirującą i pełną wyzwań pracę w przyjaznym i wspierającym zespole oraz możliwość współpracy z naukowcami światowej klasy 
• międzynarodowe środowisko (język angielski jest oficjalnym językiem pracy) 
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
• pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i świadczenia z funduszu socjalnego (współfinansowanie karty multisport, bonusy świąteczne i wakacyjne)
• poszanowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
• elastyczne godziny pracy

W celu aplikacji, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim (z wyszczególnieniem odpowiedniego doświadczenia i czynników motywujących do dołączenia do projektu wraz z podaniem kontaktu do dwóch potencjalnych osób mogących wystawić referencje) pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 7.08.2022 r. W przypadku wyłonienia kandydata spełniającego wymagania konkursu, nabór zostanie zakończony w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej. W temacie aplikacji proszę wpisać "Kierownik Projektu HERO oraz swoje imię i nazwisko".

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem:  https://bit.ly/2QWu83XDziękując wszystkim kandydatom za zainteresowanie, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami zapraszając ich na rozmowy kwalifikacyjne.