MIBMiK zdobył dwa projekty finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał dwa granty finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programów Welcome to Poland i Promocja Zagraniczna:

I. Zintegrowany program wsparcia cudzoziemców w MIBMiK

Akronim: InteGR@IIMCB

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2021

Przyznane finansowanie: 454 200 zł


Główne zadania w projekcie:

  • wsparcie szkoleniowe kadry administracyjnej
  • przygotowanie zestawów promocyjnych i powitalnych dla nowozatrudnionych osób
  • profesjonalne tłumaczenie oficjalnych dokumentów na język angielski
  • organizacja sesji sprawozdawczej podczas wyjazdu integracyjnego dla wszystkich pracowników i doktorantów MIBMiK
  • organizacja wydarzeń tematycznych wzmacniających wymianę kultur


Program Welcome to Poland jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.II. Doskonały Instytut dla doskonałych Naukowców - promocja zagraniczna MIBMiK

Akronim: PRomujMIBMiK

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2020

Przyznane finansowanie: 99 900 zł

 

Główne zadanie w projekcie:

  • organizacja międzynarodowej konferencji dla młodych naukowców w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej
  • spotkania naukowo-mentorskie z wybitnymi naukowcami
  • promocja MIBMiK na europejskich wydarzeniach networkingowych/targach pracy

 

Celem głównym Programu Promocja Zagraniczna jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą, podczas gdy Program Welcome to Poland jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy NAWA