Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko - Centrum Dioscuri w MIBMiK oficjalnie otwarte

30 września br., w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), miało miejsce uroczyste otwarcie nowej grupy badawczej - Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko - Centrum Dioscuri, kierowanej przez prof. Gracjana Michlewskiego, laureata konkursu programu Centrum Doskonałości Dioscuri ogłoszonego przez niemieckie Towarzystwo Maxa-Plancka oraz laureata programu Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jest to piąte Centrum Doskonałości Dioscuri w Polsce.

Badania prof. Gracjana Michlewskiego dotyczą nowych białek wiążących RNA (RBPs), ich funkcji w komórce i strukturze oraz oddziaływań RNA - białko, szczególnie we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej wywołanej wirusami RNA, w tym wirusem grypy.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prof. Marty Miączyńskiej, Dyrektor MIBMiK, która powitała przybyłych gości i podkreśliła wagę powołania Centrum Dioscuri w Międzynarodowym Instytucie, jako ważnego kroku w rozwoju instytutu. Następnie głos zabrali prof. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN), operator programu Centrum Doskonałości Dioscuri, prof. Ralph Bock z Komitetu Naukowego Dioscuri w Niemczech (Dioscuri Scientific Committee, MPI-MP) oraz prof. Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Technische Universität Berlin), który w projekcie jest partnerem naukowym prof. Michlewskiego.

W dalszej części uroczystości odbyły się prezentacje naukowe dot. tematyki oddziaływań RNA-białko, a wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się naukowcy o światowym dorobku: prof. Juan Valcárcel z Centrum Regulacji Genomicznej (CRG) w Barcelonie, który wystąpił z prezentacją pt.: „Sieci regulacji alternatywnego splicingu w raku: możliwości terapeutyczne” ("Networks of alternative splicing regulation in cancer: therapeutic opportunities") oraz prof. Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił wykład „Odwrócenie plejotropowego efektu toksycznego RNA z ekspansją powtórzeń CGG” ("Reversal of pleiotropic effect of toxic RNA with expansion of CGG repeats"). Ostatnią prelekcją w tej sesji było wystąpienie prof.  Gracjana Michlewskiego, który w swoim wykładzie pt.: „Interakcje RNA-białko - moja dotychczasowa podróż”   ("RNA-protein interactions - my journey thus far") opowiedział o swojej dotychczasowej drodze zawodowej oraz badaniach i osiągnięciach w obszarze oddziaływań RNA-białko.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki i finansowana przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF). Program ma na celu wspieranie rozwoju Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ważnym aspektem jest wsparcie finansowe dla wybitnych naukowców, chcących prowadzić badania w tym regionie. Centra Dioscuri powstają tam, gdzie dzięki stworzonej infrastrukturze, istnieją już warunki oraz odpowiednie środowisko do prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Będą funkcjonować przez pięć lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć, po pozytywnej ewaluacji przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów.