• Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji / Information clause for the recruitment process

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji


Działając w imieniu Międzynarodowego Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej z siedzibą w Warszawie (02-109), przy ul. Księcia Trojdena 4 (dalej: „MIBMiK”), NIP: 5262278704, REGON: 013082798, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MIBMiK.
2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą nr tel.: +48 22 597 07 00 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5) W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez  Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taka zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacji.
6) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodekspu pracy);
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jestprawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
7) W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom mogącym udzielić Administratorowi informacji o wydanym przez zagraniczną uczelnię dyplomie kandydata do pracy jak również jego poziomie studiów i statusie uczelni - zgodnie z art. 326 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce czy też podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji projektów badawczych, jeżeli osoba zainteresowana zostanie w taki projekt zaangażowana.
W przypadku realizacji Projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki odbiorcą danych będzie Narodowe Centrum Nauki w Krakowie z siedzibą przy ulicy Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, NIP: 676-242-96-38 (dalej: „NCN”). Treść klauzuli informacyjnej NCN znajduje się tutaj https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe.
8) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są one przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane są do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z poszczególnych przepisów prawa.
9) Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych poza EOG.
10) Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
b) prawo uzyskania kopii danych;
c) prawo do sprostowania danych;
d) prawo do usunięcia danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzanial;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo wycofania zgody.
11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
12) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 

Information clause for recruitment process


Acting on behalf of the International Institute of Molecular and Cellular Biology with its registered in Warsaw (02-109), at 4 Księcia Trojdena Street (hereinafter: "IIMCB"), NIP: 5262278704, REGON: 013082798, pursuant to article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter: "GDPR"), we hereby inform you that:
1. The Controller of Personal Data processed within the recruitment process is IIMCB.
2. The Controller of Personal Data may be contacted by telephone number +48 22 597 07 00 or by e-mail to the following address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. In any case related to the processing of your personal data by the Controller, you may contact our Data Protection Officer, available at the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Personal data will be processed for the purpose of the current recruitment procedure and, if consented to, for subsequent recruitments on the basis of your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR).
5. As part of the recruitment process, the Controller expects personal data to be provided (e.g. in a CV or resume) only to the extent specified in the labour law regulations. If the candidate also provides other data not required by the Controller, it is considered that he or she has consented to their processing, and such consent may be withdrawn at any time, without affecting the lawfulness of the processing carried out before its withdrawal. If the submitted applications contain information inadequate for the purpose of recruitment, they will not be used or taken into account in the recruitment process.
6. The data collected in the recruitment process will be processed:
a) in order to perform obligations resulting from legal regulations related to the employment process, including in particular the Labour Code - the legal basis for processing is the legal obligation imposed on the Controller (Article 6(1)(c) GDPR in connection with the provisions of the Labour Code);
b) in order to carry out the recruitment process for data not required by law, as well as for future recruitment processes, the legal basis for the processing is consent (Article 6(1)(a) GDPR);
c) in order to identify or pursue or defend against possible claims, the legal basis for the processing shall be the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) of the RODO).
7. In connection with the conduct of activities requiring the processing of personal data, personal data may be shared to external entities, including in particular entities providing IT services in the field of maintenance and fault resolution, entities providing accounting services, or entities that may provide the Controller with information on the diploma of a candidate for employment issued by a foreign higher education institution, as well as its level of study and status of the institution - in accordance with Article 326, section 4 of the Act on Higher Education and Science, or entities cooperating with the Controller in the implementation of research projects, if the interested person is involved in such a Project.
In the case of the implementation of the Projects financed by National Science Centre , the recipient of the data will be the National Science Center in Krakow at Twardowskiego 16 Street, 30-312 Kraków, NIP: 676-242-96-38 (hereinafter: "NCN"). The NCN's information clause can be found here https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe.
8. In the case of personal data processed on the basis of the Controller's legitimate interest, they shall be processed for a period enabling the fulfilment of that interest or to raise an effective objection to their processing. If the processing is based on consent, the data shall be processed until its withdrawal. The data processed on the basis of a legal obligation imposed on the Controller shall be processed until existence of this obligation arising from individual provisions of law exists.
9. The Controller of Personal Data do not transfer data outside the European Economic Area.
10. The data subject has the following rights:
a) the right to information on the processing of personal data;
b) the right to obtain a copy of the data;
c) the right of rectification;
d) the right to erasure personal data;
e) the right to limit the processing;
f) the right to data portability;
g) the right to withdraw consent.
11. The data subject is also entitled to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection against unlawful processing of his/her personal data. This authority will be competent to consider the complaint, however, the right to lodge a complaint concerns only the lawfulness of personal data processing and does not concern the course of the recruitment process.
12. The information contained in the recruitment documents is not mandatory, but it is a condition for applying for a job.