• Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji / Information clause for the recruitment process

Klauzula informacyjna

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok, 

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.


Information clause for the recruitment process

1) the controller of the personal data processed in the course of the recruitment process is the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, with its registered office at 4 Księcia Trojdena Street, 02-109 Warsaw, Poland,

2) contact with the data protection officer is possible at the e-mail address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) personal data will be processed for the purpose of the current recruitment procedure, on the basis of the consent given (Article 6(1)(a) of GDPR),

4) the data subject has the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,

5) a recipient of the personal data may be the operator engaged by the controller, i.e. an entity providing IT services within the scope of providing maintenance and failure removal,

6) data collected in the course of recruitment processes shall be stored for a period not longer than one year, 

7) the data subject has the right to access their personal data, and to request that they be rectified or erased. If erasure of personal data is requested, this shall be equivocal to resignation from participation in the recruitment process carried out by the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw. Moreover, the data subject has the right to request restriction of personal data processing in the cases specified in Article 18 of GDPR.

8) the data subject has the right to file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office (PUODO) with regard to unlawful processing of personal data. PUODO will be the authority competent to review the complaint, with the proviso that the right to complain applies solely to the processing personal data and not to the course of the recruitment process.