Równość szans kobiet i mężczyzn

Jednym z priorytetów MIBMiK jest wspieranie środowiska pracy, w którym wszystkie osoby są traktowane jednakowo, z szacunkiem i uczciwością. W związku z tym Dyrektor MIBMiK powołał grupę roboczą ds. równości szans płci, w której skład weszli przedstawiciele naukowców na wszystkich szczeblach kariery oraz przedstawiciele administracji. Do zadań grupy należy, w szczególności, przygotowanie planu równości szans płci dla MIBMiK, koordynacja realizacji działań w obszarze równości szans płci oraz doradztwo w tym zakresie.

W skład grupy wchodzą:

  1. Katarzyna Fiedorowicz - Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Przewodniczący,

  2. Gracjan Michlewski – reprezentant kierowników laboratoriów,

  3. Mariusz Czarnocki-Cieciura – reprezentant postdoków, badaczy i starszych badaczy,

  4. Karim Abu Nahia – reprezentant doktorantów,

  5. Dorota Wasiak-Libiszowska – Kierownik Działu Grantów,

  6. Agnieszka Faliszewska – Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Zobacz także: 
Decyzja Nr 5/2021 Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. równości szans płci w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 202r. w sprawie wprowadzenia Plan Równości Szans Płci dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie na lata 2022-2025