Misja

Wspieramy ambitnych naukowców każdej narodowości, którzy kierowani pasją prowadzą najwyższej jakości badania, mające na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny. Przestrzegamy zasad wolności naukowej, rzetelności prowadzenia badań i stawiamy nacisk na odpowiedzialność. Pomagamy naukowcom w rozwoju ich kariery poprzez szkolenie i mentorowanie na każdym poziomie, jednocześnie zachęcając ich do wzajemnej współpracy. Zapewniamy efektywne wsparcie administracyjne, aby naukowcy mogli skupiać się na prowadzeniu badań.

Cele MIBMiK zostały zdefiniowane w trzech głównych obszarach:

Jakość naukowa

 • dokonywanie ważnych odkryć naukowych i publikowanie w najwyższej jakości czasopismach
 • dążenie do doskonałości naukowej jako cel nadrzędny wobec zdobywania punktów do oceny parametrycznej instytucji naukowych w Polsce
 • dążenie do tego, aby Instytut był zaliczany do najlepszych placówek badawczych w Europie

Rozwój instytucjonalny i partnerstwa

 • pozyskanie większego budynku i osiągnięcie masy krytycznej ok. 20 grup badawczych o komplementarnych zakresach ekspertyzy naukowej, wspieranych przez nowoczesne pracownie aparaturowe (core facilities)
 • wzmacnianie wewnętrznych synergii i współpracy między grupami badawczymi
 • budowanie silnej sieci powiązań z partnerami akademickimi i przemysłowymi w kraju i za granicą w celu współpracy, wymiany i szkoleń
 • wzmacnianie wizerunku i rozpoznawalności Instytutu m.in. poprzez aktywność w mediach społecznościowych

Kultura organizacyjna

 • wspieranie poczucia wspólnej misji i wspólnej odpowiedzialności za Instytut u każdego pracownika
 • stosowanie transparentnych regulacji wewnętrznych, w tym zasad równego traktowania wszystkich pracowników i założeń Wyróżnienia HR Excellence in Research
 • wspieranie rozwoju karier wszystkich pracowników
 • zapewnienie jasnej struktury instytucjonalnej, efektywnych procedur wewnętrznych i podziału obowiązków
 • minimalizowanie zakresu zadań administracyjnych dla naukowców
 • wspieranie kolegialności w działaniu na wszystkich poziomach Instytutu
 • dbanie i wzmacnianie profesjonalnej i koleżeńskiej kultury pracy oraz efektywnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy wszystkimi pracownikami
 • dbanie o wspólne mienie Instytutu
 • dostosowywanie zarządzania i organizacji Instytutu do jego ciągłego rozwoju i nowych potrzeb