Publikacje

Tytul

Author

Ibryashkina EM, Zakharova MV, Baskunov VB, Bogdanova ES, Nagornykh MO, Den\'mukhamedov MM, Melnik BS, Kolinski A, Gront D, Feder M, Solonin AS, Bujnicki JM

Year

2007

Journal

BMC Struct Biol

Volume

7

Pages

48