Publikacje

Tytul

Author

Husain N, Obranic S, Koscinski L, Seetharaman J, Babic F, Bujnicki JM, Maravic-Vlahovicek G, Sivaraman J

Year

2011

Journal

Nucleic Acids Res

Volume

39(5)

Pages

1903-18