Publikacje

Tytul

Author

Chua TK, Seetharaman J, Kasprzak JM, Ng C, Patel BK, Love C, Bujnicki JM, Sivaraman J

Year

2010

Journal

J Struct Biol

Volume

171

Pages

397-401