Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

Dnia 2019-08-02
Zamówienie publiczne ADZ.261.30.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty