• Zamówienia publiczne
  • Dostawa dwóch komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego BIOHAZARD, z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją, do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska wraz z podstawami z regulacją wysokości

Dostawa dwóch komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego BIOHAZARD, z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją, do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska wraz z podstawami z regulacją wysokości

Dnia 2020-10-19
Zamówienie publiczne ADZ.261.58.2020MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Dostawa dwóch komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego BIOHAZARD, z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją,  do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska wraz z podstawami z regulacją wysokości.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3a do SIWZ - Matryca Zgodności
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dn. 26.10.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dn. 26.10.2020
Załącznik nr 3a do SIWZ po zmianach z dn. 26.10.2020

Informacja z otwarcia ofert_ADZ.261.58.2020.BES

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ADZ.261.58.2020.BES