• Zamówienia publiczne
  • Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dnia 2019-04-10
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.12.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej

Wyjaśnienia treści SIWZ


Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty