Plan Równości Szans Płci dla MIBMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przyjął Plan Równości Szans Płci na lata 2022-2025. Głównym celem dokumentu jest dążenie, aby MIBMiK był miejscem bezpiecznym dla całej jego społeczności, funkcjonującym w poszanowaniu zasad równości oraz różnorodności, wolnym od dyskryminacji, przez co umożliwiającym wszystkim współpracownikom swobodny rozwój naukowy i osobisty.

Punktem wyjścia dla przygotowania Planu Równości Szans Płci dla MIBMiK było doskonalenie praktyk już istniejących, promowanie dobrych praktyk stosowanych w krajach UE oraz przygotowanie nowych działań, które przyczynią się do wzmocnienia wizerunku Instytutu jako bezpiecznego miejsca pracy, w którym przestrzegane są zasady równości oraz zapobiega się dyskryminacji poprzez system wczesnego reagowania.

Pełny tekst Planu Równości Płci dla MIBMiK:

GEP okładka

loga: Instytutu, projektu MOSaIC i UE + informacja o finansowaniu projektu