Deklaracja dostępności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 27.10.2017

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne treści i dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo, z uwagi na m.in.:

 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • są udostępnieniami/zapożyczeniami z innych stron

 • są opublikowane jako pliki .pdf, będące skanami dokumentów

Mogą również wystąpić przypadki, kiedy elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • filmy zamieszczone na stronie mogą nie są opatrzone napisami ani lektorem, gdyż ich publikacja nastąpiła przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł podmiotów trzecich.

 • dokumenty i treści wypracowane i opublikowane przed 23.09.2018 r. a dokumenty lub prezentacje mają charakter archiwalny, a ich zawartość nie warunkuje realizacji bieżących zadań Instytutu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Krupa.

 • E-mail: mkrupa(at)iimcb.gov.pl

 • Telefon: 22 5115 562

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.  Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 • Adres: ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 22 597 07 00

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie mieści się w budynkach przy ul. Księcia Trojdena 4 oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie. Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Instytut zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt telefoniczny, korespondencyjny, komunikację audiowizualną (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych), przesyłanie faksów. Możliwy jest wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Inne informacje i oświadczenia

Na stronie Instytutu nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych. Instytut nie posiada i nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych. W sposób ciągły trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG 2.1. na poziomie AA.