Slide
wspieranie kolegialności w działaniu na wszystkich poziomach Instytutu
dbanie o wspólne mienie Instytutu
dostosowywanie zarządzania i organizacji Instytutu
do jego ciągłego rozwoju i nowych potrzeb
wspieranie poczucia wspólnej misji i wspólnej odpowiedzialności za Instytut u każdego pracownika
stosowanie transparentnych regulacji wewnętrznych, w tym zasad równego traktowania wszystkich pracowników i założeń Wyróżnienia HR Excellence in Research
wspieranie rozwoju karier wszystkich pracowników
zapewnienie jasnej struktury instytucjonalnej, efektywnych procedur wewnętrznych i podziału obowiązków
minimalizowanie zakresu zadań administracyjnych dla naukowców
dbanie i wzmacnianie profesjonalnej i koleżeńskiej kultury pracy oraz efektywnej komunikacji wewnętrznej pomiędzy wszystkimi pracownikami