Title

MetaDisorder: A meta-server for the prediction of intrinsic disorder in proteins

Author

Kozlowski LP, Bujnicki JM

Year

2012

Journal

BMC Bioinformatics

Volume

13

DOI

111